۶۷۴
دانشجویان شهاب اسکندری
۴
دوره های آموزش داده شده
۲۱
بررسی ها
۵۹
دنبال کنندگان شهاب اسکندری
shahabeskandary16
  • ادریس ساتیاری
  • محسن بستان
  • مهیار قدیانی
  • عباس آریان پور
  • ستار مزینانی
  • پریسا زینلی
  • محمدحسین عدلو
  • همه دنبال کننده ها

بیوگرافی و آموزش های شهاب اسکندری

مهندس نرم افزار
دوره آموزشی بیشتر