logo campain

ایجاد تمایز بین سطر های اکسل (راه راه)

مهندس نرم افزار

توضیحات "ایجاد تمایز بین سطر های اکسل (راه راه)" :

ایجاد تمایز بین سطر های اکسل (راه راه) برای نمایش اطلاعات در اکسل-با دانلود رایگان آموزش

"برای ایجاد تمایز بین سطر های اکسل می توان رنگ پس زمینه سطر ها یکی در میان تغییر داد تا هر سطر با سطر زیری و بالایی خود رنگ متفاوتی داشته باشد.

در اکسل می توان rule (قانون) برای سلول ها تعریف کرد در این آموزش ما یک rule جدید تعریف می کنیم به این صورت که رنگ تمام سطر هایی که باقی مانده شماره سطر آنها بر ۲ برابر با صفر است را به خاکستری تغییر دهیم تا سطر های اکسل به صورت راه راه نمایش در آیند."


"ایجاد تمایز بین سطر های اکسل (راه راه)" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید