logo campain

آموزش گرامر زمان آینده نزدیک در مکالمه (To Be Going To)

یاد دادن زبان انگلیسی بطور کامل در 4 ماه

توضیحات "آموزش گرامر زمان آینده نزدیک در مکالمه (To Be Going To)" :

زمان آینده نزدیک - To Be Going To - در مکالمه انگلیسی 4 مفهوم دراد و با دیدن این ویدیو می توانید به طور کامل آینده نزدیک را آموزش ببینید.

ساختار آینده نزدیک -To Be Going To- در زبان انگلیسی 4 مفهوم دارد:

1. قطعا یا حتما
2. قصد داشتن
3.قراره
4. برنامه ریزی کردن

این ساختار در مکالمه انگلیسی بسیار پرکاربرد است و اگر بخواهید در آینده نزدیک به کاری اشاره کنید که تاکید فراوان بر آن داشته اید می توانید از to be going to استفاده کنید. درحالت مثبت یک لحن دارد و در حالت منفی لحن دیگری. حالت های پرسشی این ساختار هم برای پرسیدین در انجام کاری است که شما میدانید قرار است یک اتفاقی بیفتید یا اینکه میخواهید بدانید قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

"آموزش گرامر زمان آینده نزدیک در مکالمه (To Be Going To)" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید