۱۵
دانشجویان محمد اصدقی
۲
دوره های آموزش داده شده
۱
بررسی ها
۴
دنبال کنندگان محمد اصدقی
asdmohammad65
  • احسان کرمی
  • حمید حسن آبادی
  • hadi  dorfaki
  • مبین آدمحمدی

آموزش های محمد اصدقی

شبکه های کامپیوتری
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر