logo campain
۱۸
دانشجویان محمد اصدقی
۲
آموزش های ارائه شده
۱
بررسی ها
۴
دنبال کنندگان محمد اصدقی
asdmohammad65
  • احسان کرمی
  • حمید حسن آبادی
  • hadi  dorfaki
  • مبین آدمحمدی

محمد اصدقی(Mohammad Asdghi)

شبکه های کامپیوتری
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر