۷۱
دانشجویان فائزه عاقلی
۲
دوره های آموزش داده شده
۶
بررسی ها
۱۱
دنبال کنندگان فائزه عاقلی
gaf.agheli
  • بدون نام بدون نام
  • zohreh kamalzadeh
  • Somayeh Akbari
  • مینا قورزهی
  • نیلوفر برکت
  • Afsaneh Heidari
  • navid بی نام
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های فائزه عاقلی

نقاش، تصویرگر، مربی نقاشی کودک
دوره آموزشی بیشتر