۱۲۰
دانشجویان فائزه عاقلی
۲
دوره های آموزش داده شده
۸
بررسی ها
۲۱
دنبال کنندگان فائزه عاقلی
gaf.agheli
 • بدون نام بدون نام
 • کلثوم فقیهی
 • نیایش سادات احترامی
 • محمد شاهین فر
 • zohreh kamalzadeh
 • آفاق صالحی
 • نیلوفر برکت
 • همه دنبال کننده ها

آموزش های فائزه عاقلی

 • وب سایت شخصی
 • اینستاگرام
نقاش، تصویرگر، مربی نقاشی کودک
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر