۵۶
دانشجویان مرتضی جعفری خباز
۱۱
دوره های آموزش داده شده
۱۶
بررسی ها
۷
دنبال کنندگان مرتضی جعفری خباز
hjimorte
  • sonia shirini
  • محمدعلی نقدزاده
  • جواد رفعت
  • محمد گورکانی زرندی
  • محمدحسین عدلو
  • Parsparsaa sarkhosh
  • علی دهقان

آموزش های مرتضی جعفری خباز

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر