۱۷۸
دانشجویان مرتضی جعفری خباز
۱۳
دوره های آموزش داده شده
۴۰
بررسی ها
۲۱
دنبال کنندگان مرتضی جعفری خباز
hjimorte
  • بدون نام بدون نام
  • zahra ahmadi
  • عبدالله حسینی
  • بابک مجدی
  • Parsparsaa sarkhosh
  • mahdi pedram
  • علی دهقان
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های مرتضی جعفری خباز

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر