۳۵
دانشجویان مرتضی جعفری خباز
۷
دوره های آموزش داده شده
۷
بررسی ها
۴
دنبال کنندگان مرتضی جعفری خباز
hjimorte
  • علی دهقان
  • محمد گورکانی زرندی
  • Parsparsaa sarkhosh
  • محمدحسین عدلو

بیوگرافی و آموزش های مرتضی جعفری خباز

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر