50% تخفیف برای همه دوره ها به مناسبت جشنواره یادگیری تابستان مشاهده_همه_تخفیفات
۶۵
دانشجویان مرتضی جعفری خباز
۱۱
دوره های آموزش داده شده
۱۷
بررسی ها
۸
دنبال کنندگان مرتضی جعفری خباز
hjimorte
  • Iman Farahi
  • sonia shirini
  • محمدعلی نقدزاده
  • جواد رفعت
  • محمد گورکانی زرندی
  • محمدحسین عدلو
  • Parsparsaa sarkhosh
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های مرتضی جعفری خباز

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر