۱۳۰
دانشجویان شیما منزوی
۱
دوره های آموزش داده شده
۳
بررسی ها
۵
دنبال کنندگان شیما منزوی
shimamonzavi
  • علی رضایی
  • بهاره علیی
  • محمدحسین عدلو
  • امیر رضا سراجی
  • سعید قربانی

بیوگرافی و آموزش های شیما منزوی

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر