۱۹۲
دانشجویان حامد خالقی اصفهانی
۲
آموزش های ارائه شده
۱۳
بررسی ها
۲۰
دنبال کنندگان حامد خالقی اصفهانی
gahamedesfahani20
  • مرتضی جعفری خباز
  • ایمان صادقی رونیزی
  • علیرضا یوسفی
  • وحید نوری
  • قدرت الله نمازی بکاولی
  • فاطمه کاشفی
  • مهدی ترکزاده
  • همه دنبال کننده ها

حامد خالقی اصفهانی

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر