logo campain
۷۲۵
دانشجویان گروه آموزشی ژیک
۳
آموزش های ارائه شده
۹۱
بررسی ها
۱۲۱
دنبال کنندگان گروه آموزشی ژیک
ZhikGroup
  • قربان فریاد
  • حسن مخلصی
  • Behnam-shia- Behnam
  • قادر رضایی
  • ابراهیم صابر
  • amirali astreki
  • سبحان هوشمند
  • همه دنبال کننده ها

گروه آموزشی ژیک (zhikgroup)

دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر