۴۵
دانشجویان پامکین
۵
دوره های آموزش داده شده
۲
بررسی ها
۷
دنبال کنندگان پامکین
pumkin
  • Ali Hosseinkyayy
  • ربابه عطری
  • محمد مرتضوی محمد
  • هادی خسروی
  • مرجان فرجی
  • Soleyman Ghorbani
  • interlink interlink

بیوگرافی و آموزش های پامکین

  • وب سایت شخصی
  • تلگرام
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر