۳۳
دانشجویان محدثه شفیعی
۲
دوره های آموزش داده شده
۹
بررسی ها
۷
دنبال کنندگان محدثه شفیعی
mohadeseh
  • مجید مهاجری
  • پوریا قاسمی
  • عباس آریان پور
  • امیر امیری
  • مهدی اصغری
  • مسیح ریاحی
  • فاطمه عموهاشمی

بیوگرافی و آموزش های محدثه شفیعی

آشپزی
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر