۴۳
دانشجویان محدثه شفیعی
۲
دوره های آموزش داده شده
۱۰
بررسی ها
۹
دنبال کنندگان محدثه شفیعی
mohadeseh
  • مجید مهاجری
  • پوریا قاسمی
  • عباس آریان پور
  • مهدی اصغری
  • فاطمه عموهاشمی
  • سینا رضایی
  • اسماعیل نصرتی
  • همه دنبال کننده ها

بیوگرافی و آموزش های محدثه شفیعی

آشپزی
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر