۳۲۰
دانشجویان محدثه شفیعی
۵
دوره های آموزش داده شده
۱۶
بررسی ها
۴۰
دنبال کنندگان محدثه شفیعی
mohadeseh
  • پوریا قاسمی
  • مجید مهاجری
  • آرش اکبری
  • عباس آریان پور
  • بدون نام بدون نام
  • مهدی اصغری
  • مسیح ریاحی
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های محدثه شفیعی

  • اینستاگرام
آشپزی
دوره آموزشی بیشتر