۸۰
دانشجویان محدثه شفیعی
۲
دوره های آموزش داده شده
۱۱
بررسی ها
۱۳
دنبال کنندگان محدثه شفیعی
mohadeseh
  • آرش اکبری
  • مجید مهاجری
  • پوریا قاسمی
  • عباس آریان پور
  • مسیح ریاحی
  • مهدی اصغری
  • فاطمه عموهاشمی
  • همه دنبال کننده ها

آموزش های محدثه شفیعی

آشپزی
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر