۱
دانشجویان یوسف رحیمی آخوندزاده
۴
دوره های آموزش داده شده
۴
بررسی ها
۰
دنبال کنندگان یوسف رحیمی آخوندزاده
wkpviana

آموزش های یوسف رحیمی آخوندزاده

برنامه نویسی و مدیریت پایگاه داده- نظارت و بازرسی فنی
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر