۱۲
دانشجویان حسین دولت آبادی
۵
دوره های آموزش داده شده
۱
بررسی ها
۲
دنبال کنندگان حسین دولت آبادی
dolat.hossein1
  • مریم پورنصراله
  • محمدحسین عدلو

آموزش های حسین دولت آبادی

Ansys Fluent
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر