logo campain
۲۵
دانشجویان حسین دولت آبادی
۵
آموزش های ارائه شده
۹
بررسی ها
۵
دنبال کنندگان حسین دولت آبادی
dolat.hossein1
  • Kamran بی نام
  • navier بی نام
  • حسین Hossein
  • مریم پورنصراله
  • محمدحسین عدلو

حسین دولت آبادی (Hossein Dolatabadi)

Ansys Fluent
دوره آموزشی بیشتر
دوره آموزشی بیشتر